Skip to content

Retorik i svenskämnet

I svenskämnets syftesbeskrivning står det inledningsvis att ämnet ska syfta till att utveckla elevernas förmåga att kommunicera i tal och skrift. Dessa förmågor får eleverna träna på genom att tala, lyssna, skriva och läsa i klassrummet. Retoriken som vetenskap tillhandahåller ett flertal modeller och tankesätt som kan stötta lärare och elevers arbete med olika kommunikativa kompetenser, men i retorikens verktygslåda finns också verksamma analysverktyg för att ta sig an till exempel textanalys. Retoriken är med andra ord en väl beprövad vetenskap som innefattar både bildningsmål och demokratiska mål.
På denna sida finner du vad vi har valt att kalla kortkurser. Kortkurserna är indelade i fyra olika tema, Oro för att tala, Lyssna och ge respons, Skriva manus samt Analys. Tanken är att läraren ska fånga upp möjligheter som olika talsituationer ger och på det viset erbjuda eleverna kunskap om kommunikation och retorik. Olika praktiska övningar blir alltså grunden för generella kunskaper i talekonst. I presentationerna av kortkurserna ges de olika övningarna en stipulativ tidsåtgång. Det är naturligtvis möjligt att både korta och förlänga övningarna.