Skip to content

Om oss

Mål

Databasen Svenska tal syftar till att samla in historiska och samtida tal och tillgängliggöra dem för allmänheten. Den offentliga talekonsten, och särskilt den politiska retoriken, har haft en stor kulturell och samhällelig betydelse, såväl förr som nu, och Svenska tal vill genom den samlade korpusen bidra till en förståelse av dessa sammanhang. Därtill vill den lyfta upp särskilda teman och genrer som haft betydelse för sociala förändringar och politiska beslut. I bästa fall kan databasen genom talsamlingen berätta den svenska offentliga kulturens och demokratins historia. 
Dessa tal ska också kunna tjäna som inspiration för talskrivning och för framförande av tal. Målet är att databasen ska komma till nytta för lärare och elever i skolan, för forskare och för den intresserade allmänheten.  

Organisation och arbete

Svenska tal utarbetas inom ramen för Projektet Norden og verden, finansierat av A.P. Møller fonden. Projektet syftar till att stärka ungdomars medborgarskap och demokratiförståelse, stimulera utbildningen i retorik och muntliga färdigheter i gymnasieskolan, liksom att bidra till nordisk gemenskap. 
Svenska tal utvidgar löpande samlingen av tal i databasen. Vi samlar in historiska och samtida tal som har haft betydelse för den svenska offentliga debatten, vilken i första hand inkluderar politisk talekonst i bred mening men även tal som i vidare bemärkelse utgör en del av det samhälleliga och kulturella offentliga samtalet.
Samlingen syftar inte till att etablera en kanon, även om vi kontinuerligt vill lyfta fram skilda tal, särskilda genrer och teman som vi menar är av intresse. Vi vill lyfta fram det vi uppfattar som viktiga tal, för att de format den svenska offentligheten eller för att de representerar olika perspektiv, erfarenheter och skeenden. Retorisk kvalitet är alltså bara ett kriterium för ett tal, bredvid dessa andra.
Dessa allmänna överväganden är styrande för redaktionens arbete med insamling av tal. Vi tittar på äldre urval i antologier i svensk talekonst, men vi försöker därutöver aktivt skapa en korpus som pekar ut andra historiska och politiska linjer än dem som varit de gängse.  Vi tar också hjälp av organisationer, liksom av enskilda personer, som får rekommendera tal. Vi välkomnar tips på tal från allmänheten.

Historik

Svenska tal lanserades november 2023. Den har tagit sitt namn efter den samling av tal som talskrivaren Anders Thor arbetade med fram till 2018. Samlingens namn och korpus överläts till den svenska projektledaren för Norden og verden som tacksamt kunde dra nytta av detta pionjärarbete.

Medarbetare

Jon Viklund
Jon Viklund
FD, Uppsala universitet, huvudredaktör
jon.viklund@littvet.uu.se
Frida buhre
Frida Buhre
FD, Uppsala universitet, huvudansvarig för insamling
frida.buhre@littvet.uu.se
Martin Jedestav
Martin Jedestav
MA, Uppsala universitet, redaktör
martin.jedestav@littvet.uu.se
Cecilia Olsson Jers
Cecilia Olsson Jers
FD, Linnéuniversitetet, huvudansvarig utbildning
cecilia.olssonjers@lnu.se
Sara Wikström
Sara Wikström
MA, Uppsala universitet, redaktör
sara.wikstrom@littvet.uu.se