Skip to content

Retorik i skolan

På denna sida finner du att vi skiljer på Retorik i svenskämnet och Retorik som valbar kurs. Orsaken till den uppdelningen är att kunskap om retorik byggs upp på olika sätt om det ligger inbäddat i svenskämnet eller som koncentrerad kurs. Ambitionen med denna uppdelning är att ge exempel på hur retoriken kan genomsyra undervisning i svenskämnet genom att ge förslag på hur så kallade kortkurser kan läggas upp inför exempelvis muntliga (tema)redovisningar eller nationella provet. Retorik som valbar kurs har (i nuläget) en egen kurskod och central beskrivning, vilket i sin tur ger möjligheter att fördjupa elevernas kunskap i retorik. Den klickbara rubriken Övningar går att använda oavsett om det är retorik i svenskämnet eller retorik som valbar kurs. Den ska ses som inspirationskälla utifrån temana Lyssna och läsa, Skriva och förbereda, Smycka och framföra samt Nervositet och talrädsla. Den fjärde rubriken på denna sida kallas Vidare läsning där det finns förslag på böcker och artiklar som är tänkta att läsas som kompetensutveckling.

Denna sida är under uppbyggnad.